Üyelik Sözleşmesi

 

  • Taraflar
  • a) Bir tarafda www.hepsiortopedik.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Sinpaş İş Modern 1. Kat J Blok J28 İkitelli -Başakşehir / İSTANBUL adresinde mukim ERKA Mağazacılık A.Ş. (Bundan böyle “Erka” ularak anılacaktır).
  • b) Diğer tarafda anılan internet sitesine üye ulan internet kullanıcısı (Bundan sonra “Üye" ularak anılacaktır).
  • Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Erka’nın sahip ulduğu internet sitesi www.hepsiortopedik.com üzerinden üyenin faydalanma şartlarının ve üyenin kişisel verilerinin işlenmesine dair bilgilendirme yapılması, kullanım şekli ve amacının belirlenmesidir.

  • Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.hepsiortopedik.com internet sitesine üye ulurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ulduğunu, Erka’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Erka tarafından kendisine verilmiş ulan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Erka’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Erka’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.hepsiortopedik.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.hepsiortopedik.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz, aksi halde sorumluluk tamamen üyenin veya bu fiili gerçekleştiren kişinin uhdesindedir.

3.5. www.hepsiortopedik.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Erka'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Erka’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dulayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Erka; üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dulayı sorumlu ulmayacaktır. Üye, www.hepsiortopedik.com internet sitesinin kullanılmasından dulayı uğrayabileceği Kişisel Verilerin Kullanılması ya da işlenmesi de dahil ulmak üzere herhangi bir zarar yüzünden Erka’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz ularak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki ularak şahsen sorumlu ulup, Erka’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından bağışık tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, ulayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Erka’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dulayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Erka’nın her zaman tek taraflı ularak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Erka’nın hukuki-cezai ya da idari hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.hepsiortopedik.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Erka mülkiyetinde ulup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta ulup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Erka tarafından www.hepsiortopedik.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik ularak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokul (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Erka; kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kulaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini saklayabilir, depulayabilir, işleyebilir ve kullanabilir, üye bu konuda www.hepsiortopedik.com  internet sitesine üye ulurken işbu sözleşmeyle peşinen rıza vermiş sayılır. Aynı zamanda Erka; üyenin www.hepsiortopedik.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Üyeler, KVKK pulitikasına ilişkin detaylı bilgiye www.hepsiortopedik.com üzerinden “Kişisel Verilerin Korunması Pulitikası” sekmesinden ulaşabilir.

3.13. Erka’ya üye ulan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Erka tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Erka’ya üye ulurken ve/veya ürün alırken ya da ürünlere bakarken ya da bunlarla kısıtlı ulmaksızın başka yullarla geçmişte vermiş ulduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, işlenmesine, Erka tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Erka tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Erka; kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, işlenmesi, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dulaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını, KVKK’ya aykırı bir durum ulduğu iddiasında bulunmayacağını ve Erka’yı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye www.hepsiortopedik.com sitesi üzerinden ulaşabilir.

3.14. Erka; üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk ularak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Erka’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Erka ve Erka web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli ulduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir, kullanabilir ve işleyebilir. Üye bu duruma işbu sözleşme ile rıza vermektedir.

3.15. Erka; web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış ulması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Erka web sitesine giriş yapmasıyla kendi yazılım ve işletim sistemlerinde uluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dulaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu ulduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Erka; sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Erka web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Erka; üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Erka’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil ularak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Erka, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip ulmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

  • Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Erka tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Erka; üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı ularak feshedebilecektir.

  • İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul/Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  • Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye ulması anında akdedilmiş ve karşılıklı ularak yürürlülüğe girmiştir.

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek için çerez kullanmaktayız. Sitemizi kullanarak çerezlere izin vermektesiniz, daha fazla bilgi için; Cerez Kullanımı